Hyppää sisältöön

Päättyneitä hankkeita

Omat Avaimet: Tukea nuorille, työkaluja ammattilaisille

Omat avaimet – hankkeessa  yhdisti  kahden toimijan ydinosaamista: Mielenterveyden keskusliiton voimavaravalmennuksen työmenetelmää sekä Aspan henkilökeskeistä työotetta. Lisäksi toiminta pohjautui Omat Avaimet -projektissa mallinnettuihin työmenetelmiin: Hevari – henkilökeskeinen voimavaravalmennus, yksilövalmennus ja yhteiskehittäminen.

Työvälineitä ja koulutuksia 200 ammattilaisille

Hankkeessa kehitettiin työvälineitä ammattilaisille, jotka työskentelevät 18-29-vuotiaitten nuorten aikuisten kanssa. Työvälineitä syntyi mm. nuorten toivon herättelyyn ja tukeen, omien tunteiden käsittelyyn ja voimavarojen vahvistamiseeen.

Työmenetelmäkoulutukset tavoittivat lähes 200 ammattilaista.

Minuuden ja ajatusten löytymistä, voimien tukemista

Nuoret aikuiset saivat tukea ja vahvistusta oman itsensä, minuutensa ja ajatustensa löytämiseen ja tunnistamiseen voimavaravalmennuksessa.

Voimavararyhmiä toimi mm. Iisalmessa, Joensuussa, Kiuruvedellä ja Liperissä. Kaikkiaan Hevari-valmennukset tavoittivat lähes 50 nuorta. Lisäksi koulutettiin 20 nuorta kokemusasiantuntijaa toimimaan mentorina ja ryhmänvetäjänä toisille nuorille.

Yksinäisyyden tunne väheni, keinot vaikuttaa kasvoivat

Hankkeen päättyessä kartoitettiin vaikutuksia.

Nuorista

  • 75% koki voivansa vaikuttaa nyt vaikuttaa elämänsä kulkuun
  • 57% koki yksinäisyyden tunteen vähentyneen
  • 45 % sai sysäyksen johonkin uuteen
  • 36 % sai lisää rohkeutta sosiaalisiin tilanteisiin

Ammattilaisista

  • 100 % koki hankkeen tarpeellisena
  • 86 % koki hankkeen täydentäneen alueen nuorisopalveluita
  • 73 % koki projektin toiminnan hälventäneen mielenterveysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja
  • 68 % näki nuorten osallisuuden palveluissa vahvistuneen

Hallinnoija: Aspa-säätiö

Hankekumppanit: Aspa ja Mielenterveyden keskusliitto

Toiminta-alue: Ylä-Savo, Pohjois-Karjala

Rahoittaja: STEA

Kesto: 2017 – 2019

MIPA – Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Järjestöjen tekemä tutkimus tavoittaa myös muista tutkimuksista helposti sivuun jääviä ryhmiä.

Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa kehitettiin hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä.

Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, kansalaisten elämäntilanteesta ja palvelutarpeista sekä kokemusasiantuntijuudesta. Mukana oli useita useita mielenterveys-ja päihdealan järjestöjä, myös Mielenterveyden keskusliitto hankkeen johtoryhmässä. Tutkimusohjelmaa koordinoi A-klinikkasäätiö.

Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus luovat luottamusta ja uskottavuutta järjestön toimintaan.

Tutkija Päivi Rissanen, Mielenterveyden keskusliitto

Hallinnoija: A-klinikkasäätiö

Rahoittaja: STEA

Kesto: 2015 – 2018

RIVAKKA OTE! -hankkeessa työllistymisen tukea

RIVAKKA OTE – hallituksen kärkihankkeessa kehitettiin toimintamallia, joka tukee osatyökykyisten työhön paluuta ja työllistymistä, niin työelämässä kuin työelämän ulkopuolella oleville.

Tavoitteena oli kehittää malli hoitoon, kuntoutukseen ohjaamiseen sekä työkyvyn tukeen ja luoda samalla alueellisia yhteistyöverkostoja. Kiipulasäätiön osahanke keskittyi juuri verkostotyön kehittämiseen. Mukana kehittämässä olivat Helsingin, Vantaan ja Järvenpään kaupungit, HYKS, Uudenmaan TE-toimisto, Vates, Mielenterveyden Keskusliitto ja Etelä-Suomen Klubitalot.

Mielenterveyden keskusliitto tarjosi mukaan kehittämistyöhön mielenterveysongelmia kokeneiden henkilöiden kokemustietoa sekä voimavaralähtöistä, ratkaisukeskeistä ja toipumislähtöistä näkökulmaa ja koulutuksellista yhteistyötä.

Osatoteuttajia hankkeessa olivat Kiipulasäätiön lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porin kaupunki, Oulun kaupunki, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Hallinnoija: Kiipulasäätiö

Rahoittaja: STM/OTE-kärkihankkeet

Kesto: 2017 – 2018

VESOTE − Vaikuttavaa elintapaohjausta

Olimme mukana valtakunnallisessa ”Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti” eli VESOTE -hankkeessa. VESOTE kuului hallituksen kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen.

VESOTEssa haluttiin edistää hyvinvointia liikunnan, terveellisten ruokatottumusten sekä riittävän unen keinoin. Hankkeessa koottiin hyväksi havaittuja välineitä elintapojen tunnistamiseen, niiden ohjaukseen ja omaehtoiseen hallintaan.

Mielenterveyden keskusliitto toimi asiantuntijana mielenterveysongelmia kokevien ihmisten elintapaneuvonnan suunnittelussa, hankkeen verkko- ja lähikoulutuksissa sekä koulutti omaa kokemusasiantuntija- ja vertaisohjaaverkostoaan elintapaneuvonnan asioissa.

Hankekumppaneina meillä olivat Diabetesliitto, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma sekä useita sairaanhoitopiiriä. Mielenterveysongelmia kokevat ihmiset olivat hankkeen kohderyhmänä viidessä sairaanhoitopiirissä: Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, HUS, Pirkanmaa ja Satakunta.

Hallinnoija: UKK-Instituutti

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Kesto: 2017–2018

Minun tulevaisuuteni (MITU) − Tukea tupakoinnin lopettamiseen

MITU-hankkeessa paneuduttiin mielenterveys- ja päihdeongelmia kokevien ihmisten tupakoinnin lopettamisen tukemiseen. Hanke oli osa hallituksen kärkihanketta, jonka tavoitteena oli edistää hyvinvointia ja terveyttä ja vähentää eriarvoisuutta.

Tupakoivilla useiden psyykenlääkkeiden teho on heikompi.

”Tupakoinnin lopettamisen hyödyt mielenterveys- ja päihdepotilaille ovat merkittäviä, toteaa HUS:n osastonlääkäri Saana Eskelinen Kellokosken sairaalasta. Fyysisten oireiden paranemisen ohella tupakoinnin lopettaminen voi vähentää potilaiden ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Tupakoivilla useiden psyykenlääkkeiden teho on heikompi, ja siksi tupakoinnin lopettamisen jälkeen lääkeannoksia saatetaan pystyä pienentämään.”

Hankkeessa kartoitettiin erilaisia tupakoinnin lopettamista tukevia työtapoja ja -menetelmiä ja pyrittiin juurruttamaan niitä mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä järjestettiin terveydenhuolloin ammattilaisille sekä lähi- että verkkokoulutusta tupakkavieroituksen menetelmistä. Lisäksi koulutettiin savuttomuuskoutseja eli tupakoinnin lopettamisen kokemusasiantuntijoita paitsi toisten tupakoinnin lopettamiseen pyrkivien tueksi.

Hankekumppaneita olivat Mielenterveyden keskusliitto, A-klinikkasäätiö, Kuntoutussäätiö sekä 11 sairaanhoitopiiriä: HUS, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Savo, Satakunta, Vaasa ja Varsinais-Suomi.

Lue savuttomuuskoutseista

Hallinnoija: Keuhkosairausjärjestö Filha Ry.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Kesto: 2017–2018

Osallisuutta Osuuskunnista: Työttömät loivat itselleen töitä Oulussa

Valtakunnallisessa osuuskuntatoiminnan kehittämishankkeessa tavoitteena oli parantaa ns. osatyökykyisten, esimerkiksi mielenterveysongelmia kokevien ihmisten työllistymistä ja kehittää matalan kynnyksen osuuskuntatoimintaa.

Mielenterveyden keskusliiton roolina oli luoda ja juurruttaa palveluihin ryhmämuotoinen valmennusmalli, joka tukee asiakkaiden siirtymistä välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille. Lisäksi tavoitteena oli kouluttaa ammattilaisia osatyökykyisten ihmisten ammatillisen kuntouttamisen tukemiseen. Työssä hyödynnettii voimavaravalmennusmalliamme.

Oululaiset pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset loivatkin itselleen työtä tuellamme. Syntyi osuuskunta Tulikipuna, joka työllistää tällä hetkellä yhä enemmän ja enemmän neljäätoista jäsentään. Heistä suurin osa on käsityö- ja graafisen alan erityisosaajia.

150 osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien kanssa työskentelevää ammattilaista osallistui infotilaisuuksiimme ja koulutuksiimme.

Aamuisin nousen mielelläni uuteen päivään ja työpäivään.

”Minun elämäni on vuoden sisällä muuttunut todella paljon. Osuuskuntavalmennus alkoi, kun olin kuntoutumassa masennuksesta. Kuntoutuminen on edennyt sen jälkeen huimasti. Aamuisin nousen mielelläni uuteen päivään ja työpäivään”, kertoi Terhi Pihlajakoski, vaatetusalan arteseeni ja muotoilija Osuuskunta Tulikipunasta.

Hankekumppaneitamme ja hankkeen osatoteuttajia olivat Kiipulasäätiö Forssassa, Valmasi Vantaalla sekä Aspa-säätiö Kotkassa ja Ylöjärvellä.

Osuuskunta Tulikipuna Oulussa: www.tulikipuna.fi

Hallinnoija: Kiipulasäätiö

Rahoittaja: STM/ESR-hankeohjelma

Kesto: 2015 – 2018

Osaava Ohjaus: Tukea päällekkäistyneisiin ongelmiin

Tavoitteena oli luoda moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli päällekkäisten ongelmien tukeen. Mielenterveyden keskusliitto toi kehiteltyyn valmennusmalliin mielenterveyden asiantuntemusta ja voimavaralähtöisen tuen näkökulmaa.

Asiakkailla 3,8 päällekkäistä ongelmaa.

Päällekkäisiä ongelmia olivat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat, päihdeongelmat, tunnistamattomat ja tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet, asunnottomuus tai rikostaustaisuus. Keskimäärin hankkeen asiakkailla oli 3,8 päällekkäistä ongelmaa.

Mallia pilotoitiin sekä ryhmille että yksilöasiakastyössä. Kaikkiaan pilottiin osallistui lähes 800 asiakasta. Ryhmävalmennuksiin osallistuneista n. 15% aloitti opinnot tai koulutuksen vuoden sisällä ja n. 16% työllistyi, aloitti työharjoittelun tai -kokeilun.

Lisäksi projekti tarjosi koulutusta lähes 1500 ammattilaisille.

Hankekumppaneina meillä olivat Keskuspuiston ammattiopisto, Erilaisten oppijoiden liitto, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Orton Pro.

Hallinnoija: Keskuspuiston ammattiopisto

Rahoittaja: ESR/Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kesto: 2010 – 2013

 

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää aina ensimmäisenä kuulumisemme, saada tapahtumatietomme ja muut ajankohtaiset mielenterveyskentän uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi? Tilaa sähköinen uutiskirjeemme. Tilaamalla uutiskirjeen annat suostumuksen tietojesi käsittelyyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.